Tekonurmiprojektin tukijoukoissa :

TOIJALAN KONE JA KULJETUS
Matti Anttonen
Tommi Alho
Mikko Meronen
Kari Salin
Tommi Hytönen
Juha Haapalehto
Miikka Ahonen
Jussi Kohonen
Vesa Kuitunen
Hanni Joronen
Jutta Kuitunen
Ilkka Jussila
Ilkka Jussila
Pasi Ahonen
Anonyymi tukija
ProVilla Oy ProVilla Oy
Nico Ådahl
Eija Jussila
Jussi Alhorinne
Stig Ådahl
Linda Haanpää
Mari Peräkivi
Päivi Koitmaa
Juha Lehtimäki
Jukka Hämäläinen
Juhani Salin
Ville Kenttä
Jouko Peräkivi
Kaisa Mikkonen
Harri Hell
Hannu Järvinen
Kati Järvinen
Mauri Lehtinen
Jari Loikkanen
ViiPV Pallopimut
sami ahonen
Reijo Liiti
kari riekko
Mervi Nieminen
Niklas Pynnönen
Tuomas Pynnönen
Klaus Pynnönen
Janne Numminen
Jesse Numminen
Jari Haapalehto
Jari-Pekka Mäkelä
Kari Laihanen
Maarit Laihanen
Teemu Hytönen
Juha-Pekka Tromstedt
Jessica Glassar
Vesa Mäenpää
Veli-Matti Heinonen
Carlos Salinas
Petri Huttunen
jaana jaatinen
Hirvialhon koulun opettajat
Tiina Santaranta
Antti Vallo
TOMI AHOJOKI
Antti Lehtonen
Pertti Laajoki
Risto Linna
Daniel Linna
Oliver Linna
Juha Kaukojärvi
Juha Pietikäinen
Jani Levo
Maiju Wesaniemi-Levo
Topias Alho
Juuso Alho
Marja Alho
Satu Mattila
Tiina Viitanen-Landström
Susanna Hytönen
Reima Pullinen
Reima Pullinen
Mari Salmi
Samuel Salmi
Sofia Salmi
Manu Salmi
Matti Salmi
Matti Salmi
Kaija Salmi
Kaija Salmi
Arto Lötjönen
Juha Jussila
Ella Jussila
Samu Jouppi
- Haatajat
Tuukka Oinas
Jukka Saari
Esa Tromstedt
mauri ahonen
Mikko Tromstedt
Mikko Eerola
Veikon Kone Valkeakoski
Tiia Heinonen
Leena Palsila
Theo Palsila
Pekka Renfors
Rakennusliiton os.283
Rakennusliiton os.283
Rakennusliiton os.283
Rakennusliiton os.283
Laatupalkinto Virtanen Oy
Samuli Rautanen
Erno Kärkkäinen
Tanja Kulmala
Lallinmäen Kultakenkä
Anonyymi tukija
Anonyymi tukija
erkki kivisara
Maanrakennus Lännenpoika
- Ilorannat
Risto Hakala
Viialan VPK
Viialan VPK
Viialan VPK
Viialan VPK
Metsäpalvelu Taikatyö
Jani Otsasson
Pekka Toivonen
Janne Hevonoja
Juha Jordan
Santtu Järvinen
Timo Pulkkinen
Seija Tromstedt
Vili Lehtonen
Jussi Nieminen
Matti Lehtonen
Janne Vento
Teijo Huhtala
Lea Kosonen
JAAKKO LEHTONEN
Jarmo Kuusisto
Marizan Helmi / Maritta Tuominen
Aino Oksa
Antti Oksa
Rauli Salin
Sinikka Salin
Sari Nurmio-Varjonen
Janita Puomila
Anu Moilanen